طرح همدلی با دانشجو

دانشجوی عزیز سلام

از این هفته کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجوئی مرکز آموزش عالی کاشمر با هدف احوال پرسی و تعامل با دانشجویان در دوره کرونا، و در قالب «طرح همدلی با دانشجو» با دانشجویان ورودی جدید این مرکز تماس خواهند گرفت.
منتظر تماس شان باشید.

 

- طرح همدلی با دانشجو
-  آذر ۱۳۹۹

"مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجوئی مرکز آموزش عالی کاشمر"

دسته مطلب: