فرم غربالگری دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر

در راستای پایش و غربالگری دانشجویان عزیز و گرامی جهت پرکردن فرم گواهی سلامت به لینک زیر مراجعه نمایند.
http://www.kashmar.ac.ir/covid19
پرکردن فرم گواهی سلامت الزامی می باشد

"دفتر بهداشت،درمان و مشاوره دانشجوئی مرکز آموزش عالی کاشمر"