لزوم تدوین سند راهبردی مرکز آموزش عالی کاشمر برمبنای آینده پژوهی

مدیربرنامه و بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد بر تدوین سند راهبردی این مرکز برمبنای آینده پژوهی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر - دکتر یعقوب مهارتی در دیدار با رییس این مرکزحمایت دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان دانشگاه مادر، از مراکز علمی و پژوهشی در مناطق مختلف استان را ضروری دانست .
مهارتی طی سخنانی مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه را رویکرد اصلی سند راهبردی دانست و گفت: فرهنگ سازی سند راهبردی منوط به تشکیل شورای راهبردی دانشگاه است.
وی افزود: مدل آمایشی مبتنی بر آینده پژوهی محور تدوین سند راهبردی است.
دکتر مهارتی ضمن استقبال از رویکرد مدیریتی مرکز آموزش عالی کاشمر در توسعه دانشگاه مبتنی بر سند آمایش و سند راهبردی، بیان کرد: متدولوژی مورد نیاز جهت تدوین سند تهیه شده و در اختیار است و با همکاری مرکز آموزش عالی کاشمر می توان این سند را در مدت کوتاهی تهیه کرد.
رییس مرکز آموزش عالی کاشمر نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایتهای دانشگاه فردوسی و شخص دکتر کافی ( ریاست دانشگاه)  از مرکز آموزش عالی کاشمر به بیان ظرفیتها و پتانسیلهای مرکز آموزش عالی کاشمر پرداخت.
دکتر هادی معماریان خلیل آباد اظهار داشت:داده ها و اطلاعات مور نیاز این سند در اسرع وقت توسط اعضای هیئت علمی و کارکنان مرکز تهیه و در اختیار تیم مطالعاتی قرار می گیرد.  
وی خواستار تقویت مرکز آموزش عالی کاشمر از جانب وزارت عتف و حمایت دانشگاه فردوسی از این مرکز نو پا شد تا بتواند وظایف محلی و منطقه ای خود را به خوبی ایفا نماید.
وی یادآور شد؛ خوشبختانه مرکز آموزش عالی کاشمر در مسیر پیشرفت و تعالی قرار گرفته به طوریکه   این مرکز در سال ۱۳۹۰ با دو رشته و ۳۰ دانشجو راه اندازی شد و اکنون حدود ۸۰۰ دانشجو در شش رشته در این مرکز مشغول تحصیل هستند.
معماریان با اشاره به رشد شش برابری تعداد اعضای هیات علمی این دانشگاه نسبت به سال ۹۰ اظهار داشت: مرکز آموزش عالی کاشمر به عنوان یک مرکز علمی پیشرو در توسعه پایدار علاوه بر نقش موثر در پویایی اجتماعی و فرهنگی منطقه تلاش دارد سهم مهمی در توسعه اقتصاد منطقه و ارتقای دیار ترشیز ایفا کند.