مصاحبه دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر

مصاحبه دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر با هفته نامه آوای کاشمر در خصوص تخریب منابع خاک و محیط زیست در محدوده کوره های آجرپزی کاشمر

دسته مطلب: