مصوبات سبز – جلسه سوم شورای مدیریت سبز

  • در جلسه سوم شورای راهبری مدیریت سبزمصوب شد:
  • طرح‌های پژوهشی ارائه‌شده در حوزه مدیریت سبز مرکز آموزش عالی کاشمر مشروط بر نوآورانه/فناورانه بودن قابلیت تصویب و اجرا از محل خارج از گرنت را دارند. 

تبصره: تصویب طرح‌های پژوهشی مدیریت سبز مرکز در حوزه‌های ذیل دارای اولویت می‌باشد:

- بهینه‌سازی منظر

- بازچرخانی آب

- انرژی‌های تجدیدپذیر

- هوشمندسازی

 

  • طرح‌های پژوهشی در حوزه مدیریت سبز مرکز آموزش عالی کاشمر در "کمیته راهبری فناوری و مالکیت فکری" مرکز مورد بررسی و تصویب نهایی قرار بگیرد.

تبصره: کمیته راهبری فناوری و مالکیت فکری مرکز در صورت نیاز باید از افراد متخصص در حوزه مدیریت سبز جهت تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های پژوهشی مدیریت سبز دعوت به عمل آورد.

 

  • خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات ساختمان به لحاظ استاندارد بودن از جهت مصرف انرژی توسط کاشناس نظارت بر طرح‌های عمرانی مرکز کنترل شود.

 

  • جهت پایش میزان روشنایی در مرکز آموزش عالی کاشمر، لیست لامپ‌های مورد استفاده در کلیه اماکن مرکز به همراه ویژگی‌های مربوطه تهیه شود.

 

  • طراحی و اجرای بازچرخانی آب در محوطه مرکز آموزش عالی کاشمر.

 

  • برگزاری فراخوان با عنوان "ایده‌های برتر در زمینه طراحی خشک‌منظر، فضای سبز و مبلمان مرکز آموزش عالی کاشمر" در داخل مرکز.
  • برنامه‌‌ریزی جهت پیاده‌روی کارکنان، اعضاء هیات علمی و دانشجویان با هدف گسترش فرهنگ عدم استفاده از خودرو و حفظ سلامتی افراد انجام شود.