معرفی کتاب

کتاب " گزارش طرح تهیه دستورالعمل طراحی و بهینه سازی مخازن جمع آوری آب باران در ساختمانها مطالعه موردی استان گلستان"

این کتاب در هفت فصل با 292 صفحه توسط انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 95 به رشته تحریر درآمد تا مبنایی برای توسعه سامانه های جمع آوری آب باران در ساختمانهای اداری و مسکونی قرار گیرد. دکتر هادی معماریان خلیل آباد مسئولیت اصلی بررسی و تدوین این مجموعه را بر عهده  داشت.

امروزه با وجود بحران آبی که در تمام نقاط کشور، خود را نشان می دهد؛ استحصال آب باران می تواند یکی از راهکارهای مدیریتی مناسب برای ذخیره آب باران در محل بارش باشد که در اکثر نقاط جهان به عنوان یک طرح کارآمد در حال بررسی و اجراست. به این منظور تهیه یک دستورالعمل برای طراحی و بهینه سازی مخازن آب باران برای به اجرا در آوردن هرچه کارآمد تر این سامانه در ساختمانها ضروری به نظر می رسد. در این طرح پژوهشی در خصوص اجرای سامانه استحصال آب باران از سطوح پشت بام در استان گلستان در مورد تمام اجزای مهم سازنده سامانه های استحصال آب شامل سه بخش سطح آبگیر، تجهیزات انتقال، منبع ذخیره سازی و کیفیت آب استحصال شده بررسی جامعی صورت گرفته و درنهایت دستورالعملی بر ای طراحی و بهینه سازی مخازن آب باران در ساختمانها تهیه شده که می تواند راهنمای جامعی برای به اجرا در آوردن این سامانه و همچنین پاسخگوی سئوالات و مشکلات پیش رو باشد. همچنین می توان با حداقل هزینه ممکن، یک حجم مناسب با حداکثر ذخیره سازی را تعبیه کرد.

یادآوری می شود؛ در فصل اول این کتاب به بیان مقدمه ای از سامانه های استحصال آب باران و تعاریف مربوطه پرداخته شده است. در فصل دوم مروری برمنابع معتبر در خصوص مطالعات و طرح های اجرا شده سامانه های استحصال آب باران صورت گرفته است. در فصل سوم اطلاعات کاملی درمورد استان گلستان و منطقه های مورد برسی ارائه شده است. در فصل چهارم به تحلیل های هیدرولوژیک و بهینه سازی حجم مخازن در شش سایت، براساس پرسشنامه های مربوطه و اطلاعات موجود در این سایتها پرداخته شده و در فصل پنجم کیفیت آب به لحاظ شرب در نمونه های اخذ شده بررسی شده در نهایت، در فصل ششم ضمیمه های دستورالعمل طراحی و سطوح آبگیر و مخازن جمع آوری آب باران برای منازل مسکونی برای راهنمایی در اجرای این سامانه ها براساس نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده ارائه و در فصل هفتم نتیجه گیری کلی از طرح مورد بررسی ارائه شده است.

مجری این پژوهش انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران بوده است.

دسته مطلب: