مهلت ارائه گواهی نامه های دوره های آموزش مجازی نهاد رهبری

از دانشجویان محترمی که در دوره های آموزش مجازی نهاد رهبری شرکت کرده اند درخواست می گردد تا پایان وقت اداری 31 تیر ماه (زمان اعلام شده تمدید نخواهد شد)گواهی نامه های دروس عمومی را به اساتید ارائه نمایند.