موکب مرکز آموزش عالی کاشمر، در مراسم راهپیمایی اربعین حرم تا حرم در کاشمر

موکب مرکز آموزش عالی کاشمر، پذیرای شرکت کنندگان مراسم راهپیمایی اربعین حرم تا حرم در کاشمر
" روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"

دسته مطلب: