نخستین همایش ملی پژوهش های نوین میان رشته ای و کاربردی در علوم انسانی