نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99-98 اعلام گردید

بر اساس بخشنامه جدید صندوق رفاه دانشجویان، به منظور کاهش اثرات تورم بر وضعیت تغذیه دانشجویان در سال تحصیلی 99-98 نرخ متوسط غذای دانشجویی مبلغ 16.000 ریال اعلام گردید .

بر این اساس نرخ غذاهای دانشجویی در 3 تعرفه (کم هزینه، متوسط هزینه و پرهزینه) به شرح ذیل اعلام گردید: