همکاري دکترهادي معماريان در تأليف کتابي با عنوان Spatial modeling in forest resources management (Rural livelihood and sustainable development)

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل مرکز آموزش عالي کاشمر، دکتر معماريان دانشيار مرکز آموزش عالي کاشمر و دانشگاه بيرجند در يک ارتباط بين المللي با محققاني از ايران و هندوستان و آمريکاي لاتين، فصل پنجم اين کتاب را با عنوان:
Multivariate Analysis of Soil-Vegetation Interaction and Species Diversity in a Natural Environment of Rhus coriaria L. (Case Study: Bideskan Habitat, Southern Khorasan, Iran)
با همکاري خانم دکتر قلاسي مود و آقاي مهندس شمشيري، نگارش نموده است. در اين فصل از کتاب تنوع گونه اي و ارتباط آماري حضور گونه در رويشگاه سماق با ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک بروش هاي آماري چند متغيره بررسي و مناسب ترين شرايط ادافيکي براي زيست و گسترش گونه سماق معرفي شده است.
اين کتاب در 28 فصل و 675 صفحه در اکتبر 2020 توسط انتشارات بين المللي Springer به چاپ رسيده و در آدرس اينترنتي https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-56542-8
موجود مي باشد.

دسته مطلب: