کارگاه مجازی پروتکل تمرینات قدرتی و استقامتی جهت عموم افراد

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

 کارگاه مجازی پروتکل تمرینات قدرتی و استقامتی جهت عموم افراد

مدرس: دکتر علی اصغر مازنی
تاریخ برگزاری: 99/09/23
ساعت 8 شب

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
: http://vc1.kashmar.ac.ir/h