کارگاه مجازی Learner Autonomy

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

کارگاه مجازی Learner Autonomy

مدرس: خانم رویا موحد
تاریخ برگزاری: جمعه 99/09/28
ساعت: 4 بعدازظهر

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:

 http://vc1.kashmar.ac.ir/h