کارگاه مدل سازی تغییرات اقلیم با استفاده از نرم افزار (SWAT)

معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر با همکاری انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب برگزار می کند:

کارگاه مدل سازی تغییرات اقلیم با استفاده از نرم افزار (SWAT)

مدرس: جناب آقای دکتر امیرحسین آقاخانی افشار
زمان: شنبه 23 آذر ساعت 12
مکان: سالن همایش دکتر مسیح دانشوری
"شرکت برای عموم آزاد است."

----------------------------------------------
 امور پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر