کسب مقام در مسابقات بدمینتون اساتید و کارکنان دانشگاه های منطقه 3