کنفرانس در زمینه سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی