کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور