گزارش برگزاری سومین همایش استانی وقف علم و فناوری در شهرستان کاشمر