معرفی ریاست دانشگاه

دکتر امین حسینی(سرپرست دانشگاه)