مدیر آموزشی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی دکتر مهدی مکاری  
مرتبه علمی  استادیار
تحصیلات

دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- دانشگاه     فردوسی مشهد

تلفن  051-55258801 داخلی 112
ایمیل m.mokari@kashmar.ac.ir